رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه های رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

rd

برنامه سیصد و سی و چهارم به تاریخ 2018 / 07/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=2721

برنامه سیصد و سی و سوم به تاریخ 2018 / 07/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=2716

برنامه سیصد و سی و دوم به تاریخ 2018 / 07/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=2711

برنامه سیصد و سی و یکم به تاریخ 2018 / 07/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=2703

دریچه ای رو به اگاهی (پناهجویی، آسیب ها و فرصتها) به تاریخ 2018 /06 /29

http://radio.bashariyat.org/?p=2697

برنامه سیصد و سی به تاریخ 2018 / 06/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=2693

برنامه سیصد و بیست و نهم به تاریخ 2018 / 06/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=2689

برنامه سیصد و بیست و هشتم به تاریخ 2018 / 06/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=2685

برنامه سیصد و بیست و هفتم به تاریخ 2018 / 06/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=2680

دریچه ای رو به اگاهی (کودک ازاری و سند 2030) به تاریخ 2018 /06 /15

http://radio.bashariyat.org/?p=2674

برنامه سیصد و بیست و ششم به تاریخ 2018 / 06/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=2669

برنامه سیصد و بیست و پنجم به تاریخ 2018 / 06/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=2663

برنامه سیصد و بیست و چهارم به تاریخ 2018 / 06/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=2659

برنامه سیصد و بیست و سوم به تاریخ 2018 / 06/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=2655

برنامه سیصد و بیست و دوم به تاریخ 2018 / 06/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=2631

برنامه سیصد و بیست و یکم به تاریخ 2018 / 05/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=2624

برنامه سیصد و بیستم به تاریخ 2018 / 05/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=2613

دریچه ایی رو به آگاهی (نگاهی به حقوق و ارزش خانواده) به تاریخ 2018 /05 /25

http://radio.bashariyat.org/?p=2617

برنامه سیصد و نوزدهم به تاریخ 2018 / 05/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=2603

برنامه سیصد و هجدهم به تاریخ 2018 / 05/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=2599

برنامه سیصد و هفدهم به تاریخ 2018 / 05/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=2592

برنامه سیصد و شانزدهم به تاریخ 2018 / 05/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=2586

برنامه سیصد و پانزدهم به تاریخ 2018 / 05/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=2582

برنامه سیصد و چهاردهم به تاریخ 2018 / 05/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=2575

برنامه سیصد و سیزدهم به تاریخ 2018 / 05/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=2565

دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان) به تاریخ 2018 /05 /01

http://radio.bashariyat.org/?p=2570

برنامه سیصد و دوازدهم به تاریخ 2018 / 04/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=2554

دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ 2018 /04 /27

http://radio.bashariyat.org/?p=2558

برنامه سیصد و یازدهم به تاریخ 2018 / 04/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=2544

دریچه ایی رو به آگاهی (چگونگی آگاهی کودک از حقوق ذاتی خود) به تاریخ 2018 / 04/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=2548

برنامه سیصد و دهم به تاریخ 2018 / 04/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=2539

برنامه سیصد و نهم به تاریخ 2018 / 04/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=2526

برنامه سیصد و هشتم به تاریخ 2018 / 04/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=2516

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق شهروندی شادی و امنیت زندگی) به تاریخ 2018 /04 /13

http://radio.bashariyat.org/?p=2521

برنامه سیصد و هفتم به تاریخ 2018 / 04/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=2511

برنامه سیصد و ششم به تاریخ 2018 / 04/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=2503

دریچه ای رو به اگاهی (بحران کم ابی در ایران) به تاریخ 2018 /04 /06

http://radio.bashariyat.org/?p=2500

برنامه سیصد و پنجم به تاریخ 2018 / 04/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=2491

دریچه ای رو به اگاهی (حقوق زنان در ایران) به تاریخ 2018 /04 /03

http://radio.bashariyat.org/?p=2497

برنامه سیصد و چهارم به تاریخ 2018 / 03/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=2486

برنامه سیصد و سوم به تاریخ 2018 / 03/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=2480

برنامه سیصد و دوم به تاریخ 2018 / 03/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=2476

برنامه سیصد و یکم به تاریخ 2018 / 03/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=2473

برنامه سیصد به تاریخ 2018 / 03/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=2463

برنامه دویست و نود و نهم به تاریخ 2018 / 03/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=2452

دریچه ای رو به اگاهی (حجاب اجباری و اعتراض نمادین زنان و دختران) به تاریخ 2018 /03 /13

http://radio.bashariyat.org/?p=2458

برنامه دویست و نود و هشتم به تاریخ 2018 / 03/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=2447

برنامه دویست و نود و هفتم به تاریخ 2018 / 03/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=2437

دریچه ای رو به اگاهی (اهمیت زبان مادری و مشکلات عدم توجه به نقش بنیادین آن) به تاریخ 2018 /03 /06

http://radio.bashariyat.org/?p=2441

برنامه دویست و نود و پنجم به تاریخ 2018 / 02/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=2427

برنامه دویست و نود و چهارم به تاریخ 2018 / 02/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=2420

برنامه دویست و نود و سوم به تاریخ 2018 / 02/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=2412

دریچه ای رو به اگاهی (عدالت اجتماعی چیست؟ و چگونه تحقق می یابد؟) به تاریخ 2018 /02 /20

http://radio.bashariyat.org/?p=2416

برنامه دویست و نود و دوم به تاریخ 2018 / 02/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=2401

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) به تاریخ 2018 /02 /16

http://radio.bashariyat.org/?p=2406

برنامه دویست و نود و یکم به تاریخ 2018 / 02/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=2392

برنامه دویست و نود به تاریخ 2018 / 02/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=2388

برنامه دویست و هشتاد و نهم به تاریخ 2018 / 02/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=2380

برنامه دویست و هشتاد و هشتم به تاریخ 2018 / 02/ 02

http://radio.bashariyat.org/?p=2373

برنامه دویست و هشتاد و هفتم به تاریخ 2018 / 01/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=2360

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) به تاریخ 2018 /01 /30

http://radio.bashariyat.org/?p=2366

برنامه دویست و هشتاد و ششم به تاریخ 2018 / 01/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=2338

برنامه دویست و هشتاد و پنجم به تاریخ 2018 / 01/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=2328

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) به تاریخ 2018 / 01/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=2335

برنامه دویست و هشتاد و چهارم به تاریخ 2018 / 01/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=2322

برنامه دویست و هشتاد و سوم به تاریخ 2018 / 01/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=2316

برنامه دویست و هشتاد و دوم به تاریخ 2018 / 01/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=2313

برنامه دویست و هشتاد و یکم به تاریخ 2018 / 01/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=2307

برنامه دویست و هشتاد به تاریخ 2018 / 01/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=2301

برنامه دویست و هفتاد و هشتم به تاریخ 2017 / 12/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=2291

برنامه دویست و هفتاد و هفتم به تاریخ 2017 / 12/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=2288

برنامه دویست و هفتاد و ششم به تاریخ 2017 / 12/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=2277

برنامه دویست و هفتاد و پنجم به تاریخ 2017 / 12/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=2272

برنامه دویست و هفتاد و چهارم به تاریخ 2017 / 12/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=2269

برنامه دویست و هفتاد و سوم به تاریخ 2017 / 12/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=2265

برنامه دویست و هفتاد و دوم به تاریخ 2017 / 12/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=2261

برنامه دویست و هفتاد و یکم به تاریخ 2017 / 12/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=2254

برنامه دویست و هفتاد به تاریخ 2017 / 12/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=2249

برنامه دویست و شصت و نهم به تاریخ 2017 / 11/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=2245

برنامه دویست و شصت و هشتم به تاریخ 2017 / 11/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=2227

برنامه دویست و شصت و هفتم به تاریخ 2017 / 11/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=2224

برنامه دویست و شصت و ششم به تاریخ 2017 / 11/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=2219

برنامه دویست و شصت و پنجم به تاریخ 2017 / 11/ 14

http://radio.bashariyat.org/?p=2214

برنامه دویست و شصت و چهارم به تاریخ 2017 / 11/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=2210

برنامه دویست و شصت و سوم به تاریخ 2017 / 11/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=2206

برنامه دویست و شصت و دوم به تاریخ 2017 / 11/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=2197

برنامه دویست و شصت و یکم به تاریخ 2017 / 10/ 31

http://radio.bashariyat.org/?p=2194

برنامه دویست و شصت به تاریخ 2017 / 10/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=2190

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق ترنس ها در ایران) به تاریخ 2017 /10 /24

http://radio.bashariyat.org/?p=2186

برنامه دویست و پنجاه و نهم به تاریخ 2017 / 10/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=2182

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (صدور حکم اعدام آری یا خیر؟) به تاریخ 2017 /10 /20

http://radio.bashariyat.org/?p=2177

برنامه دویست و پنجاه و هشتم به تاریخ 2017 / 10/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=2174

برنامه دویست و پنجاه و هفتم به تاریخ 2017 / 10/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=2170

برنامه دویست و پنجاه و ششم به تاریخ 2017 / 10/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=2166

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) به تاریخ 2017 /10 /10

http://radio.bashariyat.org/?p=2161

برنامه دویست و پنجاه و پنجم به تاریخ 2017 / 10/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=2158

برنامه دویست و پنجاه و چهارم به تاریخ 2017 / 10/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=2150

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر) به تاریخ 2017 /10 /03

http://radio.bashariyat.org/?p=2145

برنامه دویست و پنجاه و سوم به تاریخ 2017 / 10/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=2142

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) به تاریخ 2017 /09 /29

http://radio.bashariyat.org/?p=2133

برنامه دویست و پنجاه و دوم به تاریخ 2017 / 09/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=2130

برنامه دویست و پنجاه و یکم به تاریخ 2017 / 09/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=2125

برنامه دویست و پنجاه به تاریخ 2017 / 09/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=2119

برنامه دویست و چهل و نهم به تاریخ 2017 / 09/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=2115

برنامه دویست و چهل و هشتم به تاریخ 2017 / 09/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=2109

برنامه دویست و چهل و هفتم به تاریخ 2017 / 09/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=2104#more-2104

برنامه دویست و چهل و ششم به تاریخ 2017 / 09/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=2098

برنامه دویست و چهل و پنجم به تاریخ 2017 / 09/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=2096

برنامه دویست و چهل و چهارم به تاریخ 2017 / 09/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=2091

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) به تاریخ 2017 /08 /29

http://radio.bashariyat.org/?p=2085

برنامه دویست و چهل و سوم به تاریخ 2017 / 08/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=2083

برنامه دویست و چهل و دوم به تاریخ 2017 / 08/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=2080

برنامه دویست و چهل و یکم به تاریخ 2017 / 08/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=2077

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ 2017 /08 /18

http://radio.bashariyat.org/?p=2072

برنامه دویست و چهلم به تاریخ 2017 / 08/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=2070

برنامه دویست و سی و نهم به تاریخ 2017 / 08/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=2067

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ 2017 /08 /11

http://radio.bashariyat.org/?p=2057

برنامه دویست و سی و هشتم به تاریخ 2017 / 08/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=2053

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ 2017 /08 /08

http://radio.bashariyat.org/?p=2048

برنامه دویست و سی و هفتم به تاریخ 2017 / 08/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=2045

برنامه دویست و سی و ششم به تاریخ 2017 / 08/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=2035

برنامه دویست و سی و پنجم به تاریخ 2017 / 08/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=2029

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی وضعیت اب در خرمشهر و ابادان به مناسبت یادآوری درگیری های و جنبش اعتراضی مردم) به تاریخ 2017 /07 /28

http://radio.bashariyat.org/?p=2019

برنامه دویست و سی و چهارم به تاریخ 2017 / 07/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=2017

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) به تاریخ 2017 /07 /25

http://radio.bashariyat.org/?p=2014

برنامه دویست و سی و سوم به تاریخ 2017 / 07/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=2007

برنامه دویست و سی و دوم به تاریخ 2017 / 07/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=2000

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ 2017 /07 /18

http://radio.bashariyat.org/?p=1993

برنامه دویست و سی و یکم به تاریخ 2017 / 07/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=1991

برنامه دویست و سی ام به تاریخ 2017 / 07/ 14

http://radio.bashariyat.org/?p=1985

برنامه دویست و بیست و نهم به تاریخ 2017 / 07/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=1982

برنامه دویست و بیست و هشتم به تاریخ 2017 / 07/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1978

برنامه دویست و بیست و هفتم به تاریخ 2017 / 07/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=1971

برنامه دویست و بیست و ششم به تاریخ 2017 / 06/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=1966

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ) به تاریخ 2017 /06 /27

http://radio.bashariyat.org/?p=1963

برنامه دویست و بیست و پنجم به تاریخ 2017 / 06/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=1960#more-1960

برنامه دویست و بیست و چهارم به تاریخ 2017 / 06/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1954

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) به تاریخ 2017 /06 /20

http://radio.bashariyat.org/?p=1949

برنامه دویست و بیست و سوم به تاریخ 2017 / 06/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=1947

برنامه دویست و بیست و دوم به تاریخ 2017 / 06/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1945

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ 2017 /06 /13

http://radio.bashariyat.org/?p=1935

برنامه دویست و بیست و یکم به تاریخ 2017 / 06/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=1929

برنامه دویست و بیستم به تاریخ 2017 / 06/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=1924#more-1924

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) به تاریخ 1017 /06 /06

http://radio.bashariyat.org/?p=1920

برنامه دویست و نوزدهم به تاریخ 2017 / 06/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=1918

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) به تاریخ 2017 /06 /02

http://radio.bashariyat.org/?p=1912

برنامه دویست و هجدهم به تاریخ 2017 / 06/ 02

http://radio.bashariyat.org/?p=1910

برنامه دویست و هفدهم به تاریخ 2017 / 05/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=1907

دریچه ای رو به اگاهی (ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاﺗﻲ ﺑﺸﺮ) به تاریخ 2017 /05 /26

http://radio.bashariyat.org/?p=1902

برنامه دویست و شانزدهم به تاریخ 2017 / 05/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=1900

برنامه دویست و پانزدهم به تاریخ 2017 / 05/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1895

برنامه دویست و چهاردهم به تاریخ 2017 / 05/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=1893

دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) به تاریخ 2017 /05 /16

http://radio.bashariyat.org/?p=1886

برنامه دویست و سیزدهم به تاریخ 2017 / 05/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1884

برنامه دویست و دوازدهم به تاریخ 2017 / 05/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=1879

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم) به تاریخ 2017 /05 /09

http://radio.bashariyat.org/?p=1874

برنامه دویست و یازدهم به تاریخ 2017 / 05/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=1871

برنامه دویست و دهم به تاریخ 2017 / 05/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=1867

برنامه دویست و نهم به تاریخ 2017 / 05/ 02

http://radio.bashariyat.org/?p=1858

برنامه دویست و هشتم به تاریخ 2017 / 04/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=1853

دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) به تاریخ 2017 /04 /29

http://radio.bashariyat.org/?p=1855

برنامه دویست و هفتم به تاریخ 2017 / 04/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=1850

برنامه دویست و ششم به تاریخ 2017 / 04/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=1844

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) به تاریخ 2017 /04 /21

http://radio.bashariyat.org/?p=1846

برنامه دویست و پنجم به تاریخ 2017 / 04/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=1838

برنامه دویست و چهارم به تاریخ 2017 / 04/ 14

http://radio.bashariyat.org/?p=1835

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) به تاریخ 2017 /04 /11

http://radio.bashariyat.org/?p=1831

برنامه دویست و سوم به تاریخ 2017 / 04/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=1829

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) به تاریخ 2017 /04 /07

http://radio.bashariyat.org/?p=1826

برنامه دویست و دوم به تاریخ 2017 / 04/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1821

برنامه دویست و یکم به تاریخ 2017 / 04/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=1810

برنامه دویست به تاریخ 2017 / 03/ 31

http://radio.bashariyat.org/?p=1803

دریجه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) به تاریخ 2017 /03 /28

http://radio.bashariyat.org/?p=1791

برنامه صد و نود و نهم به تاریخ 2017 / 03/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=1789

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) به تاریخ 2017 /03 /24

http://radio.bashariyat.org/?p=1779

برنامه صد و نود و هشتم به تاریخ 2017 / 03/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=1775

برنامه صد و نود و هفتم به تاریخ 2017 / 03/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=1772

برنامه صد و نود و ششم به تاریخ 2017 / 03/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=1768

برنامه صد و نود و پنجم به تاریخ 2017 / 03/ 14

http://radio.bashariyat.org/?p=1761

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭسی ﻋﺪﻡ ﺑﺮاﺑﺮی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮاﻥ) به تاریخ 2017 /03 /14

http://radio.bashariyat.org/?p=1765

برنامه صد و نود و چهارم به تاریخ 2017 / 03/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=1754

برنامه صد و نود و سوم به تاریخ 2017 / 03/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1742

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ) به تاریخ 2017 /03 ///07

http://radio.bashariyat.org/?p=1744

برنامه صد و نود و دوم به تاریخ 2017 / 03/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=1736

برنامه صد و نود و یکم به تاریخ 2017 / 02/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=1729

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (ﻭﺣﺪﺕ ملی و ﺭاﺑﻂﻪ اﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮمی) به تاریخ 2017 / 02/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=1732

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (تحلیل اشکال طبقاتی در ایران فقر – اشتغال – تبعیض )

http://radio.bashariyat.org/?p=1723

برنامه صد و نود به تاریخ 2017 / 02/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=1721

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) به تاریخ 2017/ 02/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=1716

برنامه صد و هشتاد و نهم به تاریخ 2017 / 02/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=1713

برنامه صد و هشتاد و هشتم به تاریخ 2017 / 02/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=1711

برنامه صد و هشتاد و هفتم به تاریخ 2017 / 02/ 14

http://radio.bashariyat.org/?p=1708

برنامه صد و هشتاد و ششم به تاریخ 2017 / 02/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=1694

برنامه صد و هشتاد و پنجم به تاریخ 2017 / 02/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1691

برنامه صد و هشتاد و چهارم به تاریخ 2017 / 02/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=1688#more-1688

برنامه صد و هشتاد و سوم به تاریخ 2017 / 01/ 31

http://radio.bashariyat.org/?p=1682

برنامه صد و هشتاد و دوم به تاریخ 2017 / 01/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=1671

برنامه صد و هشتاد و یکم به تاریخ 2017 / 01/ 24

http://radio.bashariyat.org/?p=1669#more-1669

برنامه صد و هشتاد به تاریخ 2017 / 01/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=1665

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 / 01/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=1660

برنامه صد و هفتاد و نهم به تاریخ 2017 / 01/ 17

http://radio.bashariyat.org/?p=1658

برنامه صد و هفتاد و هشتم به تاریخ 2017 / 01/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=1645

برنامه صد و هفتاد و هفتم به تاریخ 2017 / 01/ 10

http://radio.bashariyat.org/?p=1642#more-1642

برنامه صد و هفتاد و ششم به تاریخ 2017 / 01/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=1637

برنامه صد و هفتاد و پنجم به تاریخ 2017 / 01/ 03

http://radio.bashariyat.org/?p=1627#more-1627

برنامه صد و هفتاد و چهارم به تاریخ 2016 / 12/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=1624#more-1624

برنامه صد و هفتاد و سوم به تاریخ 2016 / 12/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=1621#more-1621

برنامه صد و هفتاد و دوم به تاریخ 2016 / 12/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1616#more-1616

برنامه صد و هفتاد و یکم به تاریخ 2016 / 12/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=1613#more-1613

برنامه صد و هفتاد به تاریخ 2016 / 12/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1606#more-1606

برنامه صد و شصت و نهم به تاریخ 2016 / 12/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=1604#more-1604

برنامه صد و شصت و هشتم به تاریخ 2016 / 12/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=1600#more-1600

برنامه صد و شصت و هفتم به تاریخ 2016 / 12/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=1597#more-1597

برنامه صد و شصت و ششم به تاریخ 2016 / 12/ 02

http://radio.bashariyat.org/?p=1591#more-1591

برنامه صد و شصت و پنجم به تاریخ 2016 / 11/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=1575#more-1575

برنامه صد و شصت و چهارم به تاریخ 2016 / 11/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=1572#more-1572

برنامه صد و شصت و سوم به تاریخ 2016 / 11/ 22

http://radio.bashariyat.org/?p=1563#more-1563

برنامه صد و شصت و دوم به تاریخ 2016 / 11/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=1558

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=1554

برنامه صد و شصت و یکم به تاریخ 2016 / 11/ 15

http://radio.bashariyat.org/?p=1549

برنامه صد و شصت ام به تاریخ 2016 / 11/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=1539

برنامه صد و پنجاه و نهم به تاریخ 2016 / 11/ 08

http://radio.bashariyat.org/?p=1536

برنامه صد و پنجاه و هشتم به تاریخ 2016 / 10/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=1533

دریچه ای رو به اگاهی (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=1529

برنامه صد و پنجاه و هفتم به تاریخ 2016 / 11/ 01

http://radio.bashariyat.org/?p=1526

برنامه صد و پنجاه و ششم به تاریخ 2016 / 10/ 28

http://radio.bashariyat.org/?p=1521

برنامه صد و پنجاه و پنجم به تاریخ 2016 / 10/ 25

http://radio.bashariyat.org/?p=1519

برنامه صد و پنجاه و چهارم به تاریخ 2016 / 10/ 21

http://radio.bashariyat.org/?p=1517

دریچه ای رو به اگاهی (بحران پناهندگی در جهان) به تاریخ 2016 / 10/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=1508

برنامه صد و پنجاه و سوم به تاریخ 2016 / 10/ 18

http://radio.bashariyat.org/?p=1506

برنامه صد و پنجاه و دوم به تاریخ 2016 / 10 / 14

http://radio.bashariyat.org/?p=1500

دریچه ای رو به اگاهی (کودکان کار در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=1494

برنامه صد و پنجاه و یکم به تاریخ 2016 / 10/ 11

http://radio.bashariyat.org/?p=1492

دریچه ای رو به اگاهی (چرایی خشونت در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1487

برنامه صد و پنجاهم به تاریخ 2016 / 10/ 07

http://radio.bashariyat.org/?p=1482

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی گردشگری در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=1477

برنامه صد و چهل و نهم به تاریخ 2016 / 10/ 04

http://radio.bashariyat.org/?p=1475

برنامه صد و چهل و هشتم به تاریخ 2016 / 09 / 30

http://radio.bashariyat.org/?p=1468

برنامه صد و چهل و هفتم به تاریخ 2016 / 09/ 27

http://radio.bashariyat.org/?p=1461

دریچه ای رو به اگاهی (ارتباط دولت ایران با صلح جهانی) به تاریخ 2016 / 09/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1440

برنامه صد و چهل و ششم به تاریخ 2016 / 09 / 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1438

برنامه صد و چهل و پنجم به تاریخ 2016 / 09/ 20

http://radio.bashariyat.org/?p=1432

دریچه ای رو به اگاهی (جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی) به تاریخ 2016 / 09/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1423

برنامه صد و چهل وچهارم به تاریخ 2016 / 09 / 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1421

دریچه ای رو به اگاهی (نظام آموزشی در ایران) به تاریخ 2016 / 09/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=1410

برنامه صد و چهل و سوم به تاریخ 2016 / 09/ 13

http://radio.bashariyat.org/?p=1408

برنامه صد و چهل و دوم به تاریخ 2016 / 09 / 09

http://radio.bashariyat.org/?p=1398

برنامه صد و چهل و یکم به تاریخ 2016 / 09/ 06

http://radio.bashariyat.org/?p=1392

برنامه صد و چهلم به تاریخ 2016 / 09 / 02

http://radio.bashariyat.org/?p=1377

برنامه صد و سی و نهم به تاریخ 2016 / 08/ 30

http://radio.bashariyat.org/?p=1370

برنامه صد و سی و هشتم به تاریخ 2016 / 08 / 26

http://radio.bashariyat.org/?p=1366

دریچه ای رو به اگاهی ( چرائی صدور حکم اعدام) به تاریخ 2016/ 08/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1362

برنامه صد و سی و هفتم به تاریخ 2016 / 08/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1360

دریچه ای رو به اگاهی : (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67) به تاریخ 2016/ 08/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=1352

برنامه صد و سی و ششم به تاریخ 2016/ 08/ 19

http://radio.bashariyat.org/?p=1350

برنامه صد وسی و پنجم به تاریخ 2016/ 08/ 16

http://radio.bashariyat.org/?p=1341

برنامه صد وسی و چهارم به تاریخ 2016/ 08/ 12

http://radio.bashariyat.org/?p=1335

برنامه صد وسی و سوم به تاریخ 2016/ 08/ 09

http://radio.bashariyat.org/?p=1333

برنامه صد وسی و دوم به تاریخ 2016/ 08/ 05

http://radio.bashariyat.org/?p=1330

برنامه صد و سی و یکم به تاریخ 2016/ 08/ 02

http://radio.bashariyat.org/?p=1327

برنامه صد وسی ام به تاریخ 2016/ 07/ 29

http://radio.bashariyat.org/?p=1320

برنامه صد و بیست و نهم به تاریخ 2016/ 07/ 26

http://radio.bashariyat.org/?p=1306

دریچه ای رو به اگاهی (با موضوع : اعتراض زندانیان سیاسی به شیوه اعتصاب غذا)به تاریخ 2016/ 07/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1242

برنامه صد و بیست و هشتم به تاریخ 2016/ 07/ 23

http://radio.bashariyat.org/?p=1190

برنامه صد و بیست و هفتم به تاریخ 19/07/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1170

دریچه ای به سوی اگاهی (با موضوع : مشکلات نویسندگان و نشر در ایران)به تاریخ 19/07/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1245

برنامه صد و بیست و ششم به تاریخ 05/07/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1153

دریچه ای به سوی اگاهی(با موضوع : بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی بخش اول) به تاریخ 29/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1256

برنامه صد و بیست و پنجم به تاریخ 29/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1150

برنامه صد و بیست و چهارم به تاریخ 16/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1120

دریچه ای به سوی آگاهی(با موضوع : کودکان کار) به تاریخ 13/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1261

برنامه صد و بیست و سوم به تاریخ 13/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1117

برنامه صد و بیست و دوم به تاریخ 10/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1110

دریچه ای به سوی اگاهی(با موضوع : روز جهانی تنوع زیستی) به تاریخ 10/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1264

برنامه صد و بیست و یکم به تاریخ 07/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1102

برنامه صد و بیستم به تاریخ 03/06/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1096

برنامه صد و نوزدهم به تاریخ 31/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1092

دریچه ای به سوی اگاهی(با موضوع اب در ایران) به تاریخ 26/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1274

برنامه صد و هجدهم به تاریخ 26/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1075

دریچه ای به سوی اگاهی به تاریخ 17/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1279

برنامه صد و هفدهم به تاریخ 23/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1068

برنامه صدو شانزدهم به تاریخ 17/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1061

برنامه صدو پانزدهم به تاریخ 14/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1055

برنامه صدو چهاردهم به تاریخ 10/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1043

دریچه ای به سوی اگاهی به تاریخ 12/04/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1287

برنامه صدو سیزدهم به تاریخ 6/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1036

برنامه صد ویازدهم به تاریخ 2/05/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1034

برنامه صد و دهم به تاریخ 29/04/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1032

برنامه صد و نهم به تاریخ 26/04/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1030

برنامه صدو هفتم به تاریخ 12/04/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1026

برنامه صد و ششم به تاریخ 5/04/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1024

برنامه صدو پنجم به تاریخ 29/03/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1022

برنامه صد و چهارم ( ویژه برنامه نوروزی 1395 )

http://radio.bashariyat.org/?p=1020

برنامه صد و سوم به تاریخ 15/03/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1018

برنامه صد و دوم به تاریخ 08/03/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1016

برنامه صد و یکم به تاریخ 01/03/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1014

برنامه صدم به تاریح 23/02/2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1012

برنامه نود و نهم  به تاریخ : 16.02.2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1010

برنامه نود و هشتم به تاریخ 09.02.2016

http://radio.bashariyat.org/?p=1008

Advertisements